Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en domeinen waarvan Ketelaars Staaldesign B.V. de eigenaar is. Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met deze disclaimer, en accepteert u dat op het gebruik van deze website en de inhoud van deze disclaimer het Nederlands recht van toepassing is.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Op de inhoud en vormgeving van deze website, de daarin opgenomen gegevens en informatie (teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en /of videofragmenten) en de programmatuur (alles in de ruimste zin), berusten auteursrechten en eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan Ketelaars Staaldesign B.V. en worden beschermd door (nationale en internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Ketelaars Staaldesign B.V. nodig. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De vermelde informatie op onze website is zo betrouwbaar, nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Het kan zijn dat bepaalde informatie niet correct is weergegeven, of dat deze verouderd is. Ketelaars Staaldesign B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of schade in welke vorm dan ook, die ten gevolge van het gebruik van deze informatie kan worden veroorzaakt. Eveneens kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website gepresenteerde informatie. Indien deze website verwijst naar links van andere internetsites welke geen eigendom zijn van Ketelaars Staaldesign B.V. dan zijn deze ter informatie opgenomen voor de gebruiker van deze website. Ketelaars Staaldesign B.V. heeft geen zeggenschap over die websites, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites, en sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Ketelaars Staaldesign B.V. behoudt zich het recht voor u bij misbruik de toestemming te ontzeggen deze website te gebruiken, en/of van bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden, gebruik te maken. Ketelaars Staaldesign B.V. kan de toegang tot deze website monitoren.

Copyright

Niets van deze website mag zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Copyright Ketelaars Staaldesign B.V. alle rechten voorbehouden ©2022.